Uvjeti poslovanja

Opštim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između " Sant 719" d.o.o. Agencije za promet nekretninama iz Sarajeva, Branilaca Sarajeva br.39 ( U nastavku : Agencija "Sant 719 doo" ) kao posrednika u prometu nekretnina i nalogodavca (fizičke ili pravne osobe).

Sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i saglasan s odredbama opštih uvjeta poslovanja Agencije "Sant 719 doo" iz Sarajeva .

NALOGODAVAC:
 
Nalogodavac je prema ovim opštim uvjetima svaka pravna ili fizička osoba koja je potpisnik Ugovora o posredovanju ili Posredničkog naloga. Nalogodavac, prema ovim uvjetima, je i ona pravna osoba u kojoj fizička osoba koja kao potpisnik Ugovora o posredovanju ima udio u vlasništvu ili fizička osoba koja ima ovlaštenje za zastupanje pravne osobe čak i ako je fizička osoba Ugovor o posredovanju potpisala u svoje ime i za svoj račun. Fizička osoba kao potpisnik Ugovora o posredovanju za nastale obaveze odgovara solidarno sa pravnom osobom u ime koje je potpisala Ugovor o posredovanju .

PONUDA:

Ponuda Agencije "Sant 719 doo" sadrži podatke koji su zaprimljeni bilo pismenim bilo usmenim putem, te je uvjetovana potvrdom o tome. Agencija "Sant 719 doo " zadržava mogućnost greške u opisu i cijeni nekretnine koje mogu nastati zbog pogrešno datih podataka ili promjene uslova prodaje koji nisu predani pismenim putem te mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana (ili iznajmljena) ili je vlasnik odustao od prodaje, zamjene, najma ili zakupa.
 
Ponude i obavijesti Agencije "Sant 719 doo" nalogodavac mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje agencije smije prenijeti trećim osobama. Ukoliko je primatelj ponude već upoznat s nekretninama koje mu je Agencija

OBAVEZE AGENCIJE "SANT 719"d.o.o. PREMA NALOGODAVCU :
 
1. U pisanom obliku sa Nalogodavcem zaključiti I obostrano potpisati Ugovor o posredovanju u kupoprodaji nekretnina ( standardni ugovor ili Ugovor o ekskluzivi u zastupanju );

2. U vremenskom roku na koji se odnosi zaključeni Ugovor o posredovanju nastojati pronaći i dovesti u vezu s Nalogodavcem, treću osobu koja bi s njim pregovarala o zaključenju ugovora o kupoprodaji, zamjeni, najmu ili zakupu nekretnine. Treća osoba prema ovim opštim uvjetima je vlasnik nekretnine, punomoćnik vlasnika, kao I članovi porodice vlasnika nekretnine, kupac, najmoprimac ili zakupac, punomoćnik ili član porodice kupca, najmoprimca ili zakupca. Prema ovim opštim uvjetima treća osoba ne može biti Posrednik i članovi njegove uže porodice.

3. Upoznati nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine;

4. Upozoriti nalogodavca sa pravnim i fizičkim nedostacima nekretnine koja je predmetom Ugovora o posredovanju u prometu nekrentinama;

5. Izvršiti uvid u dokumentaciju kojima se dokazuje vlasništvo kao stvarno pravo na predmetnoj nekretnini, kao i upozoriti nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike zbog neuređenog zemljišnoknjižnog stanja predmetne nekretnine/a;

6. obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu i oglasiti nekretninu na način koji odredi agencija;

7. organizirati pregled nekretnine;

8. čuvati lične podatke nalogodavca, te po pisanom nalogu nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje;

9. obavijestiti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za namjeravani pravni posao a sa kojima je kao posrednik Agenciji "Sant 719 doo" upoznata;

10. posredovati u pregovorima i nastojati da dođe u ugovornom roku do sklapanja pravnog posla

11. prisustvovati sklapanju pravnog posla (Predugovora i Ugovora kod Notara po izboru …);

12. prisustvovati primopredaji nekretnine koja je predmet pravnog posla i to uz obavezno sastavljanje primopredajnog zapisnika;

13. ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište i o tome obavijestiti zainteresirane strane

14. ukoliko nalogodavac opunomoći Agenciju "Sant 719 doo", agencija će za nalogodavca obaviti slijedeće:

-organizovati ovjeru potpisa ugovornih strana kod Notara, u slučaju korištenja kredita banke obavit će sve potrebne radnje za realizaciju pravnog posla
-podnijeti poreznu prijavu pri nadležnoj Poreznoj upravi predati valjanu dokumentaciju za prijenos režija s Prodavatelja na Kupca, predati prijedlog za uknjižbu prava vlasništva na kupljenim nekretninama na ime Kupca kod zemljišnoknjižnog odjela nadležnog Suda.

15. Prema ovim opštim uvjetima smatra se da je Agencija "Sant 719 doo" dovela nalogodavca u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) ako je nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu sa trećom osobom s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:

- neposredno odveo ili uputio treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine,
- organizovao susret između nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla;
- nalogodavcu dao ime, broj telefona, telefaksa, e-maila zainteresirane treće osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla kojoj je dao točnu lokaciju tražene nekretnine.

OBAVEZE NALOGODAVCA :
 
1. Sklopiti Ugovor o posredovanju s Agencijom " Sant 719 doo ", u pisanom obliku.

2. Obavijestiti Agenciju "Sant 719 doo" o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i prikazati tačne podatke o nekretnini, te ako posjeduje dati posredniku na uvid prostornu, građevinsku, odnosno upotrebnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora , te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obaveza prema
trećoj strani ;

3. Dati posredniku na uvid dokumentaciju koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini. Ukoliko je nalogodavac pravna osoba-predoćiti posredniku dokaz da je fizička osoba koja je potpisnik naloga, ovlaštena za zastupanje te pravne osobe;

4. Osigurati Agenciji "Sant 719 doo" i trećoj osobi zainteresiranoj za sklapanje posredovanoga posla neodgodivo I nesmetano razgledanje nekretnine koja je predmetom Ugovora o posredovanju  uz prisutnost zaposlenika posredničke Agencije "Sant 719";

5. Pismenim putem obavijestiti Agenciju "Sant 719 doo" o svim novim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis, vlasnički status i svaku promjenu cijene nekretnine;

6. Odmah nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno zaključenja Predugovora ili Ugovora isplatiti Agenciji "Sant 719 doo" posredničku naknadu u ugovorenom iznosu;

7. Ako je to ugovorom o posredovanju bilo izričito ugovoreno Agenciji "Sant 719 doo" nadoknaditi I sve troškove učinjene tokom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja;

8. Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, ako je prikrio ili dao netačne podatke bitne za posao posredovanja u cilju okončanja pravnog posla, te je dužan nadoknaditi Agenciji " Sant 719 doo " sve troškove nastale zbog toga tokom posredovanja, s tim da troškovi nikako ne mogu biti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao. Ostvarivanje prava na naknadu Agencija "Sant 719 doo" ima i ukoliko dođe do zaključenja pravnog posla između Nalogodavca I treće osobe , a bez znanja Posrednika iako ju je prethodno isti doveo u vezu sa Nalogodavcem. Nalogodavac je dužan u tom slučaju Agenciji "Sant 719 doo" kao Posredniku isplatiti ugovorenu posredničku naknadu u punom ugovornom iznosu .

Posrednik stiče pravo na naplatu posredničke naknade u trenutku zaključenja pravnog posla za koji je posredovao između Nalogodavca i treće osobe.

Pravni posao se smatra zaključenim kada su se Nalogodavac i treća osoba sporazumjeli u pogledu predmeta ugovora i kupoprodajne cijene, odnosno u trenutku sklapanja ugovora, predugovora i/ili polaganja kapare za posredovani pravni posao.

Prema ovim opštim uvjetima posredovani pravni posao je i onaj kada Nalogodavac zaključi ugovor, predugovor i/ili položi kaparu sa trećom osobom, a sa kojom ju je Posrednik doveo u vezu, za nekretnine koje su vlasništvo treće osobe ili članova njegove porodice iako nisu izričito navedene na Ugovoru o posredovanju ili Posredničkom listu.

U posredničku naknadu su kumulativno uključeni i svi troškovi koje je Posrednik imao prilikom posredovanja te Posrednik naplatom posredničke naknade gubi pravo na naknadu istih troškova.To se ne odnosi na troškove za poslove nastale kad posrednik u dogovoru s naručiteljem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja a koji ne ulaze u uobičajene aktivnosti posredovanja.

Ugovorena posrednička naknada ne uključuje troškove podmirenja sudskih taxi za uknjižbu, predbilježbu i zabilježbu, notarske naknade pri ovjeri potpisa na ispravama, podmirenje taxi za ishodovanje vlasničkog lista, kopije katastarskog plana, identifikacije, prijenos hipoteke, taxe za skidanje hipoteke, potvrde i druge isprave u svezi zaključenog pravnog posla.
Visina posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina naplaćuje se u skladu s Ugovorom o posredovanju.

Agencija "Sant 719 doo" može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove. Nalogodavac je dužan platiti naknadu Agenciji "Sant 719 doo" i kad je s osobom s kojom ju je u vezu dovela agencija zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.

Agencija "Sant 719 doo" ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je agencija "Sant 719 doo" nalogodavca dovela u vezu.

Posrednik nema pravo na naknadu za posredovanje u kupoprodaji nekretnina ukoliko s Nalogodavcem lično kao stranka sklapa ugovor za nekretnine koje su bile predmetom posredovanja, odnosno ako takav ugovor s nalogodavcem sklopi agent koji za posrednika obavlja poslove posredovanja.Iznosi naknada , odnosno posrednička provizija Agencije "Sant 719 doo" je usklađen sa dolje prepisanim Cjenovnikom posredničkih naknada za obavljeno posredovanje a koji je vidno istaknut u službenim prostorijama
Agencije "Sant 719 doo".

 
KUPOVINA
 
Provizija Agencije "Sant 719 doo" iznosi 3% (plus PDV ) od postignutog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine. Provizija se naplaćuje od kupca ukoliko je ugovorena ili ukoliko je Agencija "Sant 719 doo" od strane kupca dobila pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine
U slučaju u kojem Agencija "Sant 719 doo" ima Ekskluzivu ( Isključivi posrednički ugovor ) naplaćuje se provizija prema iznosu ugovorenom i navedenom u ugovoru o posredovanju .

PRODAJA
 
Provizija Agencije "Sant 719 doo" iznosi 3% (plus PDV) od postignutog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine. Kod nalogodavaca s kojim Agencija "Sant 719 doo" ima Ekskluzivu ( isključivi posrednički ugovor ) provizija se naplaćuje prema iznosu ugovorenom i navedenom u ugovoru.

ZAMJENA
 
Provizija Agencije "Sant 719 doo" iznosi 3% (plus PDV) i naplaćuje se od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom.

 
NAJAM/ZAKUP
Kod Ugovora o najmu/zakupu naplaćuje se postotak od iznosa mjesečne najamnine i to na slijedeći način:
 
Provizija od najmodavca i zakupodavca

100% (plus PDV) ugovorene jednomjesečne najamnine/ zakupnine minimalno;

100% (plus PDV) ugovorene jednomjesečne najamnine/zakupnine za najam ili zakup u trajanju od 12 pa do najduže 59 mjeseci

150% (plusPDV) ugovorenog jednomjesečnog iznosa najamnine/ zakupnine minimalno za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci (5 godina) ili duže od toga;
 
Posrednička satnica :
 
Ako je to izričito ugovoreno posrednik u dogovoru s naručiteljem može za njega obaviti i neke druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja te će u tom  slučaju cijena posredničke satnice iznositi 50,oo KM (plus PDV-om)

Prestanak ugovora

Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju ugovor o posredovanju, smatra se da je ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklopljen na određeno vrijeme od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.

Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.

Nalogodavac može otkazati nalog za posredovanje pod uvjetom da opoziv nije protivan načelu savjesnosti. Postupak otkaza naloga s tim u svezi ne može pasti u nevrijeme s namjerom da se posrednika liši ili svjesno ošteti prava na naknadu.

Ukoliko Nalogodavac tokom trajanja naloga za posredovanje, ili nakon njegovog opoziva, ne dužem od dvije godine, mimo Posrednika zaključi pravni posao s osobom s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, ili ga zaključi putem drugog posrednika, a koji ga je u vezu s trećom osobom doveo nakon Posrednika, smatrati će se da je postupio protivno savjesnosti, te je dužan Posredniku u cijelosti platiti posredničku proviziju.

Nalogodavac je dužan nadoknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih nalogodavac posebno plaća. Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog ugovora o posredovanju nakon prestanka tog ugovora nalogodavac sklopi pravni posao koji je posljedica posrednikova djelovanja prije prestanka ugovora o posredovanju, dužan je posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.

 
Dostupnost opštih uvjeta Agencije "Sant 719 doo"


Opšti uvjeti poslovanja Agencije "Sant 719 doo" dostupni su u službenim prostorijama Agencije "Sant 719 doo"u Sarajevu, na web stranici www.sant.ba, a dospuni su i u skraćenoj formi na tipskim posredničkim nalozima (ugovorima) Agencije "Sant 719 doo".
 
Opšte odredbe i rješavanje sporova

Na odnose između nalogodavca i agencije "Sant 719 doo" proizašle iz ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Opštim uvjetima poslovanja niti ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obligacionim odnosima.

Za slučajeve bilo kakvih sporova u posredovanju nadležan je Opštinski sud u Sarajevu.